Експертната оценка на машини, съоръжения и транспортни средства Ви е необходима за:

  • Счетоводни нужди – при преоценка на ДМА за целите на изготвяне на финансов отчет по МСФО;
  • Покупка или продажба на машини, съоръжения или транспортни средства – при определяне на реалната пазарна цена на актива, който планирате да закупите или продадете;
  • Наемане или отдавне на актив под наем – при оценка на реалната наемна стойност на актива, в зависимост от договорните условия
  • Специфични случаи, изискващи представяне на експертна оценка

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАДА ЗА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА АКТИВ

Определя се предмета на оценката. Дават се идентификационни данни за възложител и изпълнител. Дефинират се целта на оценката и стандарта на стойността. Описва се правното състояние на обекта на оценката. Определят се срока на валидност на оценката, използвани подходи и методи и дата на оценката. Прави се анализ на външните фактори, влияещи на стойността. Описва се обекта на оценката. Цитират се ограничаващи и допускащи условия, както и ползваната информация за изготвяне на оценката. Определя се справедливата стойност чрез прилагане на дефинираните методи. Анализират се получените резултати.

СРОК НА ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКСПЕРТНОТО СТАНОВИЩЕ

След извършване на оглед и получаване на необходимите документи за обекта на оценката в срок от 3 (три) работни дни експертното становище ще бъде представено на Възложителя.

ОПИТ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ОЦЕНИТЕЛИТЕ

Експерт оценителите работят в областта на оценителската дейност от 1993г. в сферата на публичния и частния сектор, в банковата сфера, в предприятия от реалната икономика. Те са сертифицирани от Камарата на независимите оценители в България и са нейни членове.

Оценителите прилагат препоръчаните методи за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания. В оценителския доклад се съблюдават изискванията на възприетите стандарти за бизнеоценяване съгласно „Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители”

Be Sociable, Share!