Експертната оценка на недвижими имоти Ви е необходима за:

  • Счетоводни нужди – при преоценка на недвижимите имоти за целите на изготвяне на финансов отчет по МСФО;
  • Покупка или продажба на имот – при определяне на реалната пазарна цена на имота, който планирате да закупитеили продадете;
  • Наемане на имот – при оценка на реалната наемна стойност на имота, в зависимост от условията на договора за наем
  • Делба на имоти – за оценка на идеални части на имоти при съдебна или доброволна делба между съсобственици
  • Принудително изпълнение – за определяне на ликвидационната стойност на имоти, подлежащи на публична продажба чрез съдия-изпълнител
  • Лични нужди

СРОК НА ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКСПЕРТНОТО СТАНОВИЩЕ

След извършване на оглед и получаване на необходимите документи за обекта на оценката в срок от 4 (четири) работни дни експертното становище ще бъде представено на Възложителя.

ОПИТ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ОЦЕНИТЕЛИТЕ

Експерт оценителите работят в областта на оценителската дейност от 1993г. в сферата на публичния и частния сектор, в банковата сфера, в предприятия от реалната икономика. Те са сертифицирани от Камарата на независимите оценители в България и са нейни членове.

Оценители са включени в списък на лица, които могат да извършват експертизи съгласно § 4 ЗОСОИ (ДВ бр.28 – Заповед № ЛС-03-509/27.03.2000 г. на Министерство на правосъдието и Министерство на финансите).

Изпълняват се консултантски услуги по оценка на дейности и активи с цел сделки по покупко – продажба на имоти между физически и / или юридически лица, развиване на съвместни дейности, привличане на инвеститори в стартиращи проекти, отпускане на целеви заеми.

Оценителите прилагат препоръчаните методи за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания. В оценителския доклад се съблюдават изискванията на възприетите стандарти за бизнеоценяване съгласно „Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители”

Be Sociable, Share!