ЕКСПЕРТНАТА ОЦЕНКА НА ТЪРГОВСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ВИ Е НЕОБХОДИМА ЗА:

 • Счетоводни цели – при преоценка на инвестиции в търговски предприятия за  изготвяне на финансов отчет по МСФО;
 • Покупка или продажба на търговско предприятие или участие;
 • Отделяне на съдружници от общото сдружение;
 • Наследствени спорове и делби;
 • Съдебни спорове и експертизи;
 • Застрахователна оценка на имуществото;
 • Внасяне на собствен или чужд капитал;
 • Сливания на няколко самостоятелни до момента предприятия;
 • Разделение на предприятия;
 • Преструктуриране на дружества;
 • Ипотекиране на предприятие или дялове;
 • Въвеждане на борсата;
 • При ликвидация и фалити;
 • Участие в дружество с непарична вноска;
 • Фирмени операции, свързани с оценка на имущество.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАДА ЗА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

Набират се необходимите документи, съдържащи финансово – счетоводна информация за оценявания търговски субект за последните  три до пет години и планова/прогнозна за бъдещ период. Провеждат се интервюта. Прави се преглед на правното състояние за да се дефинират правата и задълженията, подлежащи на оценка. Описват се и се анализират недвижимата собственост, материално – техническата база, прилаганите технологии в производствената дейност, суровини, доставчици, маркетинг, продажби, конкуренция, финансови резултати,  силни и слаби страни на фирмата.

В зависимост от целите на оценката се прилагат оценъчни методи и се получава средно претеглена справедлива стойност на търговското предприятие. Всички анализи, хипотези, подходи и методи, които се използват за извършване на оценката, са подчинени на изискването тя да отговаря на стандарта за справедлива стойност в съответствие със Стандартите за бизнес оценяване, а именно – стойността, изразена в паричен еквивалент, срещу която едно имущество (актив) би сменило собственика си в рамките на три до шест месеца чрез пряка сделка между желаещи и добре информирани продавач и купувач, действащи в условията на конкурентен (открит свободен) пазар, като никоя от страните не действа под натиск или каквато и да е форма на принуда, и достатъчно добре познава всички факти, имащи отношение към сделката.

Анализират се получените резултати и се дава заключение на експертната оценка.

ОПИТ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ОЦЕНИТЕЛИТЕ

Експерт оценителите работят в областта на оценителската дейност от 1993г. в сферата на публичния и частния сектор, в банковата сфера, в предприятия от реалната икономика. Те са сертифицирани от Камарата на независимите оценители в България и са нейни членове.

Изпълняват се консултантски услуги по оценка на дейности и активи с цел сделки по покупко – продажба на активи между физически и / или юридически лица, развиване на съвместни дейности, привличане на инвеститори в стартиращи проекти, отпускане на целеви заеми.

Оценителите прилагат препоръчаните методи за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания. В оценителския доклад се съблюдават изискванията на възприетите стандарти за бизнеоценяване съгласно „Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители”

СРОК НА ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКСПЕРТНОТО СТАНОВИЩЕ

След извършване на оглед и получаване на необходимите документи за обекта на оценката в срок от 6 (шест) работни дни докладът за експертната оценка ще бъде представено на Възложителя.

Be Sociable, Share!