• Tag Archives архитект
 • Цялостно проектиране на обект

  Инвестиционното проектиране се извършва в съответствие със скица (виза) за проектиране по чл. 140 от ЗУТ. Изработва  се договор за проектиране в случаите, когато не е изработено задание. Инвеститорът определя и възлага фазите на проектиране и частите на проекта , в зависимост от вида на инвестиционния проект. При възлагане на частите на проекта и тяхното изготвяне, трябва се спазват изискванията за задължителен минимален обхват по чл. 144, ал. 1, т. 3 от ЗУТ.

  Проектирането на даден обект, до предаването му вклюва следните необходими стъпки:

  1. Идеен проект по част Архитектура – начин на застрояване, улична и алейна мрежа, паркинги, озеленяване, разпределения на всички нива, характерни разрези, фасади.
  2. Технически проект в обем и съдържание съгласно Наредба № 4/21.05.2001г., за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, разработен за  избрания от Възложителя вариант и съдържащ следните части:

  – Работни проекти с детайли и спецификации;

  – 3d визуализация и цветен албум

  – Работни проекти с детайли и спецификации;

  – Статически изчисления.

  – Работен проект – силнотокова вътрешна инсталация;

  – Работен проект – слаботокови вътрешни инсталации за телефони, интернет,TV;

  – Количествени сметки.

  – Работен проект – вътрешни инсталации;

  – Количествени сметки.

  – Работен проект за отопление, вентилация;

  – Топлотехническа обосновка;

  – Технология на кухня за заведение за хранене

  – Количествени сметки.

  – Вертикална планировка или трасировъчен карнет

  Преди да се започне с проектирането, всеки възложител трябва да притежава следните документи:

  1. Скица заедно с виза за проектиране или извадка от действащ подробен устройствен план (ПУП) /издава се от главния архитект на съответната община и срокът и на валидност е 6 месеца/. Срокът за издаване на виза за проектиране е 14 дни.
  2. Предварителен договор за присъединяване към електрическата мрежа. /сключва се с местното електроразпределително дружество – заявяват се мощностите, необходими за обекта . Консултирайте се с Ел. инженер. За еднофамилни къщи, за проекта е необходимо да поискате не повече от 15 КW. /Срок и за издаване е 30 дни/
  3. Предварителен договор за присъединяване към системата на “ВиК” /сключва се с местното ВиК дружество/.  Не е нужно намеса на архитект. Срокът и за издаване е 30 дни.

  Към изготвянето на проектна документация се преминава след:

  • Подписването на договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ПРОЕКТАНТ;
  • Превеждане по сметка на аванс по договора;
  • Актуална виза за проектиране или одобрен ПУП (в цифров вид) с фиксирани градоустройствени показатели;
  • Предоставяне на задание за проектиране.
  • Геодезическо заснемане (в цифров вид) – координатен регистър за парцела, цифров модел на терена и осови точки на съседни улици;
  • Инженерно-геоложки доклад; (не е задължителен)

  Към изготвянето на документация по фаза Технически проект се преминава след одобряване от страна на Възложителя на проекта по част Архитектурна от предходната фаза и предоставяне на предварителните договори с „Електроразпределение”, ВиК, БТК и др.

  Забележка: Технически проект с обем и съдържание съгласно Наредба № 4/21.05.2001г., за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за присъединяване на строежа към уличните мрежи – външно ел. захранване “Ел. инсталации – площадкови мрежи”, водоснабдяване и канализация “ВиК – площадкови мрежи”, е предмет на допълнително договаряне с анекс към настоящия договор в зависимост от Присъединителните договори, подписани с отделните дружества.

  Забележка: Предоставяме си услугите си както за Цялостно проектиране на обект, така и проектиране само по част Конструктивна, част Архитектурна и част ПБЗ.  За специалности: Геодезия, ВиК, ОиВ, Електро и др. ги предлагаме при изготвянето на цялостно проектиране на обект.

  Инвестиционите проекти съдържат цялата необходима информация за извършване на строително-монтажните работи. Точното им  изпълнение ще гарантира реялизирането на целта Ви като инвеститор. След изготвянето на инвестиционните проекти се:

  • издава разрешение за строеж
  • разработват проекти за финансиране и кредитиране на сградата
  • изпълняват строително-монтажните работи

 • Проект за остъкляване на тераса. Усвояване на балкон (тераса)

  Най-правилният избор за да остъклите тераса, да усвоите балкон към помещение, или да остъклите тераса със собствен покрив, е да издадете нужната за това докуметация и разрешителни, защото в противен случай ще се сдобиете с нужната екстра на вашия дом и ще ви стои на главата един скъпо струващ проблем.

  Остъкляване на тераса на подпокривен етаж

  Усвояване на тераса към помещение

  Какво предлагаме ние:

  За да бъде всичко законно трябва да се снабдите със следните документи и протоколи:

  – Протокол от общо събрание на собствениците във входа, като е необходимо 75%  съгласие на съседите. (не е наложително, зависи от общината)

  – Трябва да се вземетес стандартна бланка за разрешение за строеж, която може да намерите в съответната община в деловодстовто или да я изтеглите от нашата страница, по реда на чл.147,ал.1,т.12 от ЗУТ. Не се учудвайте че бланката е пет страници – необходимо е само да предоставите една много малка част, която се изисква в тях за осъкляване на блакони.

  – Трябва да представите конструктивно становище от инженер-конструктор с указания за изпълнението на конструкцията. (за остъклен балкон, усвояване на тераса, или остъкляване на тераса тип „зимна градина“). Такова конструктивно становище може да поръчате и при нас. За повече информация може да видите тук.

  Важна информация! Имайте предвид, че този ред не се прилага, когато балконът е разположен към първостепенна улична мрежа, където е изрично забранено каквото и да е остъкляване. Понастоящем по чл. 147, ал. 1, т. 12 от ЗУТ е разрешено остъкляването на балкони към второстепенната улична мрежа, при издаване на разрешение за строеж от главния архитект на общината. Не е задължително да се представят за одобряване и инвестиционни проекти, а само трите стъпки, които сме описали по-горе . Пълната забрана важи само за балконите разположени на главна (първостепенна) улична мрежа.

  В допълнителна информация можем да Ви предоставим как изглеждат необходимите документи, които трябва да вземете от съответната община,  за да ги попълните и извършите правилно цялата процедура. Тези 5 страници трябва да се попълнят, само нужните точки и документи, които се отнасят към проекта за вашата тераса. Може да ги разгледате или изтеглите и принтирате в А4 или да се поразходите до деловодството на общината:

  Страница 1
  Страница 2
  Страница 3
  Страница 4
  Страница 5

  За повече информация , запитване или оферта се свържете с екипа на Строителни Проекти.


 • Цени за проектиране по част Архитектура

  Цената за архитектурния проект се определя твърде индивидуално и варира в рамките от 5 до 7 лв в зависимост от сложността на сградата. Тъй като дейността на нашите архитекти е свързана с доста голям обем творческа работа, то ще ви предоставим начина на ценообразуване на архитектурния проект:

  • Цената варира според възгледите на клиента за по-голяма разчупеност на сградата или сложна геометрична форма
  • Цената за проектиране по част Архитектурна се изчислява на квадратен метър от разгънатата застроена площ на сградата.
  • Цената на квадратен метър се договаря между наш архитект и клиент.
  • Цената и сроковете на изготвяне на проекта зависят от обема на проекта, неговата сложност, и от типа на сградата – жилищна, обществена, промишлена, пристройка или надстройка.
  • Цената се занижава при симетричност на сградата, повтаряемост на дадени елементи или по-проста геометрична форма.
  • Цената и срока се договарят с инвеститора и се обвързват с договор за изпълнение с конкретен архитект. При подписване на договора се заплаща авансово 50% от цената на проекта – останалите 50% от цената на проекта при предаване на документацията.
  • Допълнително се подписва договор за авторски надзор. Заплащането по този договор е 50% авансово плащане и 50% след приключване на строителството.

  За повече информация , запитване или оферта се свържете с екипа на Строителни Проекти.


 • Цени за цялостно (комплексно) проектиране

  Архитектурна и конструктивна консултация

  В рамките на град София, предлагаме безплатно консултации с оглед на място. Ще ви дадем съвет и информация с възможностите на застрояване на вашия парцел, идея за реконструкция, преустройсто или промяна на предназначение. В границите на Софийска област, се заплащат разходите за път, според разстоянието до обекта. За останалата част на страната, консултациите на място са по договаряне според времето, което е нужно на специалиста да достигне обекта.

  ПРОЕКТИРАНЕ:

  Предлагаме ви приблизителни цени на инвестиционен проект (работен проект) на сгради за основните специалности:

  -до 200 м2 – 18-19 лв/м2 – мин. 500 лв.
  -от 200м2 до 500м2 – 16-18 лв/м2
  -от 500м2 до 2000м2 – 14-16 лв/м2
  -над 2000м2 – по договаряне

  Цените се формират на базата на Общата разгъната застроена площ на сградата (РЗП)

  – за оскъпяване цената на проекта (в горепосочените граници) може да се говори при сложна геометрия на сградата ( наличие на елипсовидни или обли  части, повече 3D визуализации и др.)
  – за намаляване цената на проекта (в долупосочените граници) е възможно при прости геометрични обекти, с типови и повтаряеми елементи на сградата или симетрия на конструкцията.

  Дадените цени включват изброените по-долу основни специалности:

  1. Архитектура – разпределения, разрези, фасади, детайли, спесификации, 3D изображения, количиствена сметка
  2. Конструкции – конструктивни чертежи-кофражни и армировъчни планове, детайли, статически изчисления, количества армировка, план изкоп (укрепване на изкоп). Допълнително се договаря: фундиране на много нива, пилотно фундиране, изкоп с торкретни или шлицови стени, изцяло метални или дървени конструкции и т.н.
  3. ВиК – Водопровод и Канализация – чертежи, аксонометрия, количествена сметка, допълнително се договарят помпени, отводнителни, пречиствателни спринклерни и водни резервоари.
  4. ОВиК – Отопление, Вентилация и Климатизация- включва чертежи, количествена сметка и топлотехническа ефективност или доклад за енергийна ефективност
  5. Геодезия / Вертикална планировка
  6. Електрическа – чертежи на силнотокови и слаботокови инсталаци-телефонизация, видеонаблюдение, ТV и интернет системи, подгряване и отопление на улуци, водостоци и рампи, схема главно ел. табло, количествена сметка и външно осветление
  7. Проект за енергийна ефективност
  8. Проект за по пожарна безопасност
  9. Пожароизвестяване
  10. План за безопасност и здраве

  Количествени сметки по всички специалности

  Проектите по т.7, т.8, т.9, т.10 се определят от НАРЕДБА No 4 от 21 май 2001 г. за „Обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“, в зависимост от категорията на сградата.

  Ако е необходимо, според спецификата на сградата допълнително се заплщат следните специалности:

  • Предпроектно проучване
  • КМД – при поява на метални конструкции
  • Геоложко проучване (геоложки доклад)
  • Проект за ограда – възлага се и се одобрява отделно
  • Пътен проект – зависи от местните общински разпоредби
  • Технология
  • Ландшафтна архитектура (озеленяване)

  Цените не включват:

  ● Oдобряване на междинни фази – ПП, ПУП, РУП и др.
  ● Узаконяване и внасяне на проекта в общината при предоставено пълномошно от Възложител.
  ● Узаконяване на рекламни съоръжения или надписи на сгради.

  Задължителни разходи свързани с инвестиционният процес, които поема инвеститора:

  • Всички държавни и местни такси по одобряването и съгласуването на проектите и издаването на строителното разрешение;
  • Надзор в проектирането и изготвяне на доклад за съответствие.

  Начин на плащане и срокове:

  1. Консултация за оформяне на заданието за проектиране.
  2. Изготвяне на оферта за проучване и проектиране – цени и срокове на изпълнение.
  3. Сключване на договор за проектиране – 30% – авансово заплащане.
  Разработва се Идейна фаза при желание на Инвеститора – договаряне на срокове.
  4. Приемане, подписване и комплектоване на идеен проект – 20% от цената.
  Разработва се Работна фаза на проекта
  5. Предаване на Работен проект – от 3 до 5 бр. папки – 40% от цената.
  6. След одобряване на проекта в общината – 10% от цената.

  При проектиране директно в Работен проект  (без Идейна фаза) , в т.5 , след предаването му се заплаща 60% от цената.

  Цена за архитектурно заснемане на сграда, къща или помещение  като самостоятелен проект – от 1,3-1,8 лв/м2

  За повече информация , запитване или оферта се свържете с екипа на Строителни Проекти.


 • Част „Енергийна Ефективност“

  Във връзка с националните норми вече се изисква към всеки проект за сграда да има изготвена отделна част „Енергийна Ефективност“.

  Екипън на Строителни проекти е готов да Ви съдейства в изготвянето и съгласуването на тази част.

  Енергийният паспорт е част от техническият паспорт на една сграда. Сроковете за изготвяне на техническите паспорти зависят от категорията на сградата, описани в чл.137 от ЗУТ. Часта за енергийна ефективност включва обяснителна записка и изчисления. В изчислителната част влизат показателите за разход на енергия, архитектурно-строителни технически чертежи на детайли на отделни елементи на сградата. Всеки детайл е описан с геометричните, топлотехническите и оптичните си характеристики на материалите от които е направен. Въз основа на тези детайли се правят количествени сметки на вложените в дадена сграда строителни и енергоефективни продукти.

  Необходимата документация, която трябва да ни предоставите за да изготвим проекта по част „Енергийна ефективност“ са разработени проекти по части Конструктивна, Архитектурна, Отопление Вентилация и Климатизация, и Електрическа.

  На нашите клиенти оказваме пълно съдействие в изготвянето на доклад за съответствие на този проект от регистрирана и лицензирана фирма по Закона за енергийната ефективност.

  За повече информация за оферта, срокове и цени, може да се свържете с нашето проектантско бюро.


 • Част Архитектура

  Архитектурно заснемане

  Архитектурно заснемане е необходимо при изготвяне на конструктивен проект за преустройство на къща, реконструкция на стара сграда, пристройка или надстройка, проект за промяна на предназначението или когато липсва техническа документация . Целта на заснемането е да се покаже обхвата на промените настъпили в даден апартамент или сграда, спрямо съществуващото положение и понякога е необходима част при изготвянето на конструктивно становище.  Заснемането представлява точно измерване на всички конструктивни и архитектурни елементи – колони, шайби, преградни стени, размери на помещения, височини на греди, прозорци, еркери, височини на етажа, отвори  и други детайли в сградата. След архитектурното заснемане на място, проектната документация се изготвя в дигитален формат. Архитектурно заснемане обикновено се прилага към документацията за конструктивно становище, покупко-продажба на имот, делба или договор за отдаване под наем. За консултация, запитване за цени, оферта или повече информация се свържете с екипа на Строителни Проекти!

  Архитектурно заснемане цена

  Цената на архитектурното заснемане зависи от уреда, с който ще го заснемем (теодолит, електронна ролетка, обикновенна рулетка), отдалеченеостта на обекта от София и от квардатурата и етажността на сградата. Цените започват от 70-90 лв. за двустаен апартамент, 100-120 лв. за тристаен и четиристаен, около 300 лв за двуетажна къща, а за големи сгради, с типови етажи и заснемане на фасади, цената е по договорка, след като се направи оглед. Цената на архитектурното заснемане, които сме дали е ориентировъчна и зависи от сложността на обекта. В цената на архитектурното заснемане се включва разпечатването на няколко копия на чертежа на възожителя. За повече информация се свържете с нас.

  Архитектурно проектиране

  За разработването на цялостен архитектурен проект се изисква време за уточняване на инвестиционните намерения за да се предложи най-доброто решение на възложителя.Най-функционално работата по проекта се усъвършенства при непрекъснатия контакт между възложител, архитект и проектант конструктор. Не на последно място се включва креативното мислене на всеки архитект, който има за задача да съчетае естетически вид, красота, материали, обеми и редица градоустройствени ограничения. Крайният резултат трябва да бъде най-доброто архитектурно решение, което да се хареса на възложителя, да отговаря на неговите, виждания, изисквания и намерения. Основна задача на нашия екип е да Ви предложим най-доброто решение! Заедно със всички специалности ще обсъдим всички възможни варианти на инвестиционния проект, ще ви помогнем да изберете най-доброто решение, за да се получи проект с максимално оптимизирана цена, добра функционалност, контруктивна и естетическа издържаност.  Ще ви съдействаме при внасяне на проекта пред съответните инстанциии. За повече информация относно нужната документация за целия обект, която трябва да се издаде и внесе в съответните институции може да видите тук.


  Етапите в разработването на архитектурния проект са три. Изготвят се в следната последователност:


  1. Идеен проект на част архитектурна включва:


  * Идейни скици и 3D визуализации на сградата

  * Фасади

  * Цялостни разрези

  * Разпределения на етажните нива (включва Сутерен и План Покрив)

  * Ситуация

  2. Технически проект на част архитектурна включва:

  * Фотореалистични 3D визуализации (не е задължително, а по искане на инвеститора)

  * Частични разрези през всички необходими места за допълнителна информация на инженери и архитекти

  * Подробна разработка на всички чертежи от Идейния проект (планове, разрези и фасади)

  * Нанасяне на всички инсталации на специалностите в архитектурните чертежи (ОВ, ВИК, Конструкции, ЕЛ)

  * Количествена сметка

  * Ситуация


  3. Работен проект на част архитектурна включва:


  * Разработване на архитектурни детайли (детайл на фуги, изолация на покрив, детайли за топло и хитроизолация и др.)


  Наша задача е след приключване на инвестиционния проект и вземането на разрешение на строеж да осъществим авторски надзор, експертни консултации и изготвяне на екзекутивна документация при промяна по време на строителство.

  За повече информация, изготвяне на оферти и цени се свържете с екипа на Строителни Проекти. • Начало

  ДОБРЕ ДОШЛИ В НАШИЯ САЙТ ЗА ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ!

  ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОУЧВАНЕ, ЕКСПЕРТИЗИ, КОНСУЛТАЦИИ

  Все още сте в процес на изясняване на вашите инвестиционни намерения и търсите архитект, строителен инженер или геодезист за проектиране, преустройство или заснемане? С този интернет сайт бихме искали да Ви представим повече информация за работата на нашето проектантско бюро. Екипът ни се състои от високо квалифицирани инженери и архитекти завършили Университета по Архитектура Строителство и Геодезия. Нашата дейност е в разработването на инвестиционни проекти, прединвестиционно проучване и консултации за сгради както по част „Конструктивна“ и „Архитектура“, така и за всички други специалности. При решаването на всяка задача екипът ни подхожда професионално и отговорно. С удоволствие бихме отговорили на вашите писма или обаждания. Изберете качеството за да спестите време и пари!

  Нашият проектантски екип е готов да реализира всички ваши идеи относно проектирането на бъдещата ви къща, жилищна сгрaда, офис, хотел или промишлена сграда.