• Tag Archives готов проект
 • Цялостно проектиране на обект

  Инвестиционното проектиране се извършва в съответствие със скица (виза) за проектиране по чл. 140 от ЗУТ. Изработва  се договор за проектиране в случаите, когато не е изработено задание. Инвеститорът определя и възлага фазите на проектиране и частите на проекта , в зависимост от вида на инвестиционния проект. При възлагане на частите на проекта и тяхното изготвяне, трябва се спазват изискванията за задължителен минимален обхват по чл. 144, ал. 1, т. 3 от ЗУТ.

  Проектирането на даден обект, до предаването му вклюва следните необходими стъпки:

  1. Идеен проект по част Архитектура – начин на застрояване, улична и алейна мрежа, паркинги, озеленяване, разпределения на всички нива, характерни разрези, фасади.
  2. Технически проект в обем и съдържание съгласно Наредба № 4/21.05.2001г., за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, разработен за  избрания от Възложителя вариант и съдържащ следните части:

  – Работни проекти с детайли и спецификации;

  – 3d визуализация и цветен албум

  – Работни проекти с детайли и спецификации;

  – Статически изчисления.

  – Работен проект – силнотокова вътрешна инсталация;

  – Работен проект – слаботокови вътрешни инсталации за телефони, интернет,TV;

  – Количествени сметки.

  – Работен проект – вътрешни инсталации;

  – Количествени сметки.

  – Работен проект за отопление, вентилация;

  – Топлотехническа обосновка;

  – Технология на кухня за заведение за хранене

  – Количествени сметки.

  – Вертикална планировка или трасировъчен карнет

  Преди да се започне с проектирането, всеки възложител трябва да притежава следните документи:

  1. Скица заедно с виза за проектиране или извадка от действащ подробен устройствен план (ПУП) /издава се от главния архитект на съответната община и срокът и на валидност е 6 месеца/. Срокът за издаване на виза за проектиране е 14 дни.
  2. Предварителен договор за присъединяване към електрическата мрежа. /сключва се с местното електроразпределително дружество – заявяват се мощностите, необходими за обекта . Консултирайте се с Ел. инженер. За еднофамилни къщи, за проекта е необходимо да поискате не повече от 15 КW. /Срок и за издаване е 30 дни/
  3. Предварителен договор за присъединяване към системата на “ВиК” /сключва се с местното ВиК дружество/.  Не е нужно намеса на архитект. Срокът и за издаване е 30 дни.

  Към изготвянето на проектна документация се преминава след:

  • Подписването на договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ПРОЕКТАНТ;
  • Превеждане по сметка на аванс по договора;
  • Актуална виза за проектиране или одобрен ПУП (в цифров вид) с фиксирани градоустройствени показатели;
  • Предоставяне на задание за проектиране.
  • Геодезическо заснемане (в цифров вид) – координатен регистър за парцела, цифров модел на терена и осови точки на съседни улици;
  • Инженерно-геоложки доклад; (не е задължителен)

  Към изготвянето на документация по фаза Технически проект се преминава след одобряване от страна на Възложителя на проекта по част Архитектурна от предходната фаза и предоставяне на предварителните договори с „Електроразпределение”, ВиК, БТК и др.

  Забележка: Технически проект с обем и съдържание съгласно Наредба № 4/21.05.2001г., за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за присъединяване на строежа към уличните мрежи – външно ел. захранване “Ел. инсталации – площадкови мрежи”, водоснабдяване и канализация “ВиК – площадкови мрежи”, е предмет на допълнително договаряне с анекс към настоящия договор в зависимост от Присъединителните договори, подписани с отделните дружества.

  Забележка: Предоставяме си услугите си както за Цялостно проектиране на обект, така и проектиране само по част Конструктивна, част Архитектурна и част ПБЗ.  За специалности: Геодезия, ВиК, ОиВ, Електро и др. ги предлагаме при изготвянето на цялостно проектиране на обект.

  Инвестиционите проекти съдържат цялата необходима информация за извършване на строително-монтажните работи. Точното им  изпълнение ще гарантира реялизирането на целта Ви като инвеститор. След изготвянето на инвестиционните проекти се:

  • издава разрешение за строеж
  • разработват проекти за финансиране и кредитиране на сградата
  • изпълняват строително-монтажните работи