НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Строителни проекти. Проектиране на сгради и съоръжения НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

1. Скица заедно с виза за или извадка от действащ подробен устройствен (ПУП) /издава се от главния на съответната община и ът и на валидност е 6 месеца/. Срокът за издаване на е 14 дни.
2. Предварителен за присъединяване към електрическата мрежа. /сключва се с местното електроразпределително дружество – заявяват се мощностите, необходими за обекта . Консултирайте се с Ел. . За еднофамилни , за проекта е необходимо да поискате не повече от 15 КW./. Срок и за издаване е 30 дни.*
3. Предварителен присъединяване към системата на “” /сключва се с местното ВиК дружество/.  Не е нужно намеса на архитект. Срокът и за издаване е 30 дни.*


* Първото нещо, което трябва да направите е да си извадите визата и след това да сключите предварителните договори със съответните дружества. Предварителните договори за присъединяване към ВиК и електроразпределителните  дружества се сключват след предоставяне на виза за проектиране.